Een bouwproject start vaak met haalbaarheid. Dit geldt niet alleen voor de financiën maar ook de mogelijkheden binnen de regelgeving zoals:

  • het geldende bestemmingsplan
  • het provinciaal- en gemeentelijk beleid.
  • Milieu- en omgevingsaspecten wat betreft geluid, bodem, water en eventueel omliggende bedrijvigheid
  • Cultuur-historisch waarde, archeologie en flora & fauna-wetgeving
  • overige belemmeringen in het kader van externe veiligheid (BEVI en REVI), stankcontouren en  kabels & leidingen

We bekijken de plannen gerelateerd aan deze regels zodat de mogelijkheden hierbinnen aangegeven kunnen worden. In overleg met opdrachtgever en indien nodig de gemeente bespreken we het vervolgtraject. Indien de plannen niet conform de regelgeving gerealiseerd kan worden bekijken we eventuele planaanpassingen of mogelijkheden van bestemmingsplanaanpassingen.

Het kostenaspect wordt in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk gemaakt op basis van de in dit stadium aanwezige gegevens.